Rádio Slovensko

Rádio Slovensko je veřejnoprávní rozhlasová stanice na Slovensku. Má charakter informační a zpravodajsko-publicistické stanice, jejíž cílovou skupinou je obyvatelstvo v produktivním věku. Jeho hudební formát se orientuje především na populární hudbu od 80. let po současnou tvorbu.

Historie
1. ledna 1993 – rok po zahájení 24 hodinového vysílání Rock FM rádia, prošel i tento okruh pod názvem Slovensko 1 na celodenní vysílací režim.
5. září 2000 se změnil název na Rádio Slovensko a dostalo univerzální zaměření.
6. září 2004 se preprogramovalo na zpravodajsko – publicistický okruh s uměleckými relacemi ve večerních hodinách.
29. ledna 2007 se zásadně změnila zvuková grafika, stanice dostala statut tzv. informačního rádia, umělecké pořady v pracovních dnech nahrazeny nové půlhodinové hudební a rodinné, určené pro méně náročného posluchače.
6. září 2010 – Rádio Slovensko má novou zvukovou grafiku, jsou v ní poprvé i „zpívané“ jingle
6. února 2012 se opět mění zvuková grafika a přibývá večerní i noční moderování
2. září 2019 – pozměněna zvuková grafika.

Zemědělství a zaměstnanost

V dosavadní historii Slovenska se všechny vlády, ať už pravicová nebo levicová, snažili řešit otázku zaměstnanosti. Podle SARIO za posledních deset let na podporu vytvoření nových pracovních míst byla podpora státu zhruba 750 milionů €. Nejvíce investic tradičně směřuje do automobilového, elektronického a kovozpracujícího průmyslu. Tedy do odvětví, o kterých se říká, že přebytek výrobních kapacit je ve světě cca 30%. Kromě toho jsou to odvětví plně závislé na vývozu. Jako politickou objednávku řešení zaměstnanosti si každá vláda pokládá za povinnost upravit zákoník práce. V jednom případě jde o úpravu ve prospěch zaměstnavatelů ve druhém ve prospěch zaměstnanců. V obou případech je prokázání tohoto řešení na zvýšení zaměstnanosti více než diskutabilní.

I projekt na podporu pracovních míst pro mladé v hodnotě 70 milionů € pro 14,5 tisíc pracovních míst jen nahrazuje výpad nezaměstnaných v zemědělství za roky 2010 a 2011. Tak jako ubývá zastoupení domácích potravin na pultech obchodů, narůstá počet nezaměstnaných v zemědělství. Přitom rozhodující podíl dovážených potravinářských výrobků tvoří produkty, které jsme schopni vyrobit doma. Rozdílná úroveň podpor zemědělcům mezi členskými zeměmi EU, které umožňují pravidla EU, deformuje konkurenční prostředí, ve kterém naši zemědělci a potravináři tahají za kratší konec. Dotace EU směřují u nás především na všechno jiné jen ne na přímou podporu zemědělské výroby. Vyplatí se mulčovat půdu, likvidovat vinice, sady, utlumovat výrobu řepy a cukru atd. Pokud k tomu přičteme níže ocenění pracovní síly, kdy mzda zemědělce je pod průměrem mzdy v národním hospodářství a podstatnou komoditu našeho vývozu tvoří prvotní suroviny, jako jsou obiloviny, kukuřice, olejnaté plodiny atd. a zvýšení tržeb není v růstu produkce, ale především růstem cen, tak si můžeme udělat obraz o našem zemědělství.

Přestože příjem obyvatelstva na Slovensku je podstatně nižší než v EU, podíl výdajů na potraviny na Slovensku představuje 27,6% (za rok 2011) zatímco v zemích EU-27 je 16,5%.

Ukazuje se, že trvalé pracovní místa je nejlevnější a nejefektivnější vytvořit v zemědělství, potravinářském průmyslu a v potřebných službách pro toto odvětví.

Několik základních pravd o zemědělství
Zemědělství bylo v minulosti i nyní je nejpřirozenější činností lidstva a to i navzdory různým společenstvím, která ve vývoji a dějinách postupně vznikaly a zanikaly. Je tomu tak proto, že lidská společnost v každé době musí splnit základní požadavek, kterým je zajistit obživu, aby lidský rod nezahynul.
Zemědělec ve společnosti požíval v každé době úctu, která se přenášela i na půdu, kterou si vážil a ctil jako Živitelky.
Každá společenská formace musí pro zemědělce zajistit přiměřenou rentu, která i na nejhorší půdě zajistí živobytí pro rolníka a jeho rodinu. V opačném případě pokud tyto základny atributy nejsou zajištěny, půdu opouští a přestává být rolníkům.
Specifikum zemědělství je, že je vázáno na půdu. Zemědělec nejenže se stará o půdu jako Živitelky, ale udržuje harmonii s přírodou, ráz a kolorit krajiny. Dodržováním agrotechniky předchází mnohým katastrofám především zabraňuje povodním.
Potraviny jako produkt zemědělství jsou první lidskou potřebou, a proto výroba a obchod s potravinami je nejspolehlivějším podnikatelským odvětvím odkdy lidstvo existuje. I otrokář musel koupit tolik potravy pro otroka, aby i druhý den ovládl pracovat. Zatímco televizor, pračku, auto kupujeme podle stavu rodinného rozpočtu, potraviny musíme koupit. i když si na ně půjčíme.
Důležitým aspektem života společnosti je potravinová bezpečnost. Ačkoliv při otevřené ekonomice se často zpochybňuje její opodstatněnost, je důležitým domácím potenciálem, který zmírňuje hrozby živelných událostí, mezinárodních konfliktů a nevyvážeností na světových trzích potravin. V národohospodářské rovině je významné, že soběstačnost v základních potravinách uvolňuje zdroje na dovoz jiných komodit, např. na nové technologie.
Environmentální zemědělství a naše překrásná země umožňuje rozvíjet venkovský turismus a využívat jej jako doplňkovou činnost zemědělce.
Zemědělství po roce 1989
Zemědělství do roku 1990 bylo konsolidované a zajišťovalo zaměstnání pro cca 350 tisíc pracovníků, t. j. 17% všech pracovníků v odvětví hmotné výroby. Díky dotační politice státu měli jsme levné potraviny a více než 98,5% potravin bylo z domácí produkce. Na tvorbě hrubého společenského produktu se zemědělství podílelo 10,7%.

Od roku 1990 se v zemědělském sektoru hodně změnilo. Začalo to usnesením vlády ČSFR č. 689/1990 o ekonomické reformě v zemědělském a potravinářském komplexu. „Jádrem agrární reformy byla cenová liberalizace a restrikce dotací do zemědělské prvovýroby. Za touto gigantickou operaci v rozsahu několika desítek miliard korun byl záměr zdražit potraviny, snížit jejich spotřebu, utlumit domácí výrobu i pod hranici soběstačnosti tím, že potravinový trh bude otevřen levnějšímu dovozu. Ukázalo se že odpůrců politiky levných potravin, podle kterých jsme žili nad poměry, svedla naivní představa, podle níž zdražení potravin a útlum vlastního zemědělství uvolní zdroje na jiné sociální priority, „(J. Medvěd, Pravda 1993). Po více než dvaceti letech můžeme konstatovat, že v plné míře se potvrdily cíle a předpoklady autorů reformy, až na ty zdroje pro sociální priority, které se někde rozplynuly. Zde se začala permanentní bída a finanční podvyživené zemědělství, na jehož stavu mají podíl všechny předchozí vlády.

Je tomu tak proto, že při realizaci reformy došlo k ideologizácii ekonomiky, negaci minulosti a fetišizácii trhu. Tomuto se nevyhnula žádná vláda. Tak jako prostředky získané omezením dotací do agrárního sektoru, ani rozprodej národního majetku v rozsahu více než dvou státních rozpočtů nezabránil trvalému zadlužování státu. A jen díky tomu, že jsme na cestě liberalizovaného trhu jen něco více než dvacet let, nestačil nás stihnout osud Řecka.

Zemědělství v minulosti zaměstnávalo 17% občanů v odvětví hmotné výroby. Už při realizaci první vlny agrární reformy (1993) došlo o zaměstnání více než 140 tisíc osob, t. j. 40% z celkového počtu pracovníků. a ceny potravin vzrostly o více než dvojnásobek. Tato tendence snižování počtu pracovníků v zemědělství a potravinářském průmyslu přetrvává a dnes v těchto odvětvích pracuje cca 10% z počtu původních pracovníků.

Bezbřehé otevření trhu s potravinami, úprava norem s cílem snížení kvality výrobků a ovládání prodeje potravin obchodními řetězci je výsledkem, že za rok 2011 byl podíl výrobků ze Slovenska na pultech obchodů 47,25%, zatímco v EU je podíl 95%.

Vývoj a specifika nezaměstnanosti v agrosektore
Slovensko od roku 1989, podobně jako ostatní země východní Evropy, prošlo složitým vývojem. Na Slovensku se specificky rozvíjel trh práce. Po roce 1989 došlo v důsledku restrukturalizace hospodářských odvětví k masivní nezaměstnanosti v průmyslu i zemědělském sektoru. Vznikla více než tristotisícová armáda nezaměstnaných. Postupnou konsolidací, vstupem zahraničního kapitálu a odchodem mnoha produktivních občanů do zahraničí se převážná část vysoce kvalifikovaných občanů zaměstnala. Převážná část pracovníků agrárního sektoru místo ve strojírenském, elektrotechnickém průmyslu a jiných sofistikovaných činnostech pro nízkou kvalifikaci a mobilitu práci nenašla. Tato skupina občanů vytváří kategorii trvale nezaměstnaných, do které každoročně přibývají žáci, kteří skončí povinnou školní docházku např. v páté třídě základní školy bez jakékoliv kvalifikace. Tato skupina nezaměstnaných se trvale zvětšuje, z důvodu, že nově vytvořené místa (kromě veřejných prací) jsou náročně na kvalifikaci pracovníků.

Podíl domácích potravin na pultech prodejen je rámci Evropské unie rozdílný a do jisté míry koresponduje s počtem nezaměstnaných. Např. Polsko má podíl na domácích potravinách 87% při míře zaměstnanosti 10%, výrazněji je to ve státech jako Rakousko, Francie a dalších. V Evropské unii pracuje v potravinářském průmyslu např. 13,5% občanů, zatímco u nás je to jen 1,6%. Je tomu tak proto, že blahodárný vliv zahraničního kapitálu se koupí podniku nerozvíjel, ale sloužil na jejich likvidaci (např. Cukrovary, masokombináty)

rozvoj venkova
V západních státech Evropské unie je evidentní podpora ze strany státu rozvoji venkova a zemědělství, tak rostlinné i živočišné výrobě z důrazem na kvalitní služby pro zemědělce. Cílem komplexních opatření rozvoje venkova je zachování pracovních míst na venkově, a tím zajistit koupěschopnost obyvatelstva, ekologicky hospodařit na půdě a zabránit odchodu obyvatelstva z venkova do měst. Cílevědomý rozvoj venkova včetně infrastruktury (sportovní a kulturní zařízení, obchod a služby) vytváří prostor pro kulturu bydlení obyvatel a rozvoj agroturistiky jako doplňkové činnosti zemědělce. Tento program je financován státem resp. z evropských fondů.

Program rozvoje venkova na Slovensku naráží především na problém zaměstnanosti na venkově. Není žádným unikátem, že v obci je zaměstnán akorát starosta. Z toho důvodu kupní síla obyvatelstva stačí (případně i ne) na krytí základních potřeb na přežití. Aktivační nebo veřejné práce jsou přechodným východiskem z nouze jak vytvořit pracovní místo, ale v žádném případě nemohou nahradit příjem z trvalého pracovního poměru na slušné bytí. Rozvoj turismu jako trvalý příjem pro obyvatele venkova lze kromě některých lokalit v žádném případě nezajistí práci a příjem pro obyvatele na slušné bytí. Bez státní podpory zaměstnanosti na venkově především rozvojem zemědělské výroby není možné vytvářet trvalé pracovní místa a trvalý příjem pro obyvatele venkova jako podmínky pro rozvoj venkova.

Rozvoji venkova neprospívá i skutečnost, že za poslední roky úměrně s poklesem živočišné výroby, modernizací strojového parku pro rostlinnou výrobu klesá počet pracovníků v agrosektore. (Např. Za roky 2010 – 2011 cca 15 tisíc). Části podnikatelů podnikajících v rostlinné výrobě tento stav vyhovuje. Především proto, že s úspěchem prodají v zahraničí produkci obilovin, kukuřice a technických plodin, které se nám obloukem v přidané hodnotě vracejí zpět jako maso, masné výrobky atd. Do jaké míry tento stav vyhovuje státní politice zaměstnanosti je nezajímá. Upřímně řečeno: proč i? Mají podnikat ze ztrátou v živočišné výrobě a konkurovat dotovaným výrobkům ze zahraničí? Je zřejmé, že do podnikání s vědomím hospodářské ztráty nikdo dobrovolně nepůjde.

Národní protikrizový program pro zemědělství
Slovenské zemědělství v současnosti čelí velkým výzvám. Ztratili jsme soběstačnost v potravinách, na trhu převládají potraviny z dovozu a chybí dobytek ve stájích. Zemědělství stojí před dilematem vlastního přežití. K řešení globálního krizového stavu přistupují státy rozdílné, např. Polsko, Česko, Maďarsko atd.

ovce.jpgNaši zemědělci ani po roce 2013 nebudou rovnoprávní členové Evropské unie, vždy budou odkázáni na dotace státu. Kromě toho, použití prostředků fondů Evropské unie nepodporuje, ba přímo zakazuje přímou podporu zemědělské výroby, zpracování a uvádění zemědělských výrobků (viz podporu de minimis – příloha 1 Smlouvy o založení ES). Je proto na vládě, jakou strategii zvolí pro renesanci agrosektoru jako celku, t. j. prvovýroby, zpracovatelského průmyslu, služeb, vědecko-výzkumné základny a školství.

Tím, že zemědělství je vázáno na půdu, vytváří podmínky pro rozvoj všech regionů Slovenska, což umožňuje rozvíjet i nejzaostalejší regiony.

Proto prvořadým úkolem je zajistit využití půdy způsobem prospěšným pro danou oblast z hlediska produkce a ekologie. Skončit s nesmyslným dotováním za nevyužití půdy. Důslednou agrotechnikou předcházet a zabránit povodním.

Obnovit a modernizovat živočišnou výrobu, respektovat klimatické a historické skutečnosti. Využít a podporovat smluvní chov zvířat s obyvatelstvem (např. Králíci, skot) Vrátit službám zemědělce původní smysl.

Podpora velkovýrobních i rodinných farem a vybudování infrastruktury na venkově zabezpečí rozvoj turistiky jako doplňkové činnosti práce na vesnici.

Správně vedené zemědělství je kromě toho trvalou zárukou environmentálního rozvoje země.

Mimořádnou pozornost vyžaduje obnova a modernizace potravinářského průmyslu (příkladem jsou např. Poláci) a zabránit vývozu prvotních zemědělských produktů.

Dotace státu na udržení a vytvoření nových pracovních míst by měly směřovat do agrosektoru proto, že tyto činnosti jsou žádané. Výroba a obchod s potravinami jsou historicky nejstabilnější a pro lidstvo nenahraditelné, pokud lidstvo nepřestane. Co nelze říci o výrobě aut, televizorů a vůbec o spotřebním zboží.
Na Slovensku není zatím na trhu objednávka na chybějící nebo nové služby a ve světě je také dostatek ba přebytek výrobních kapacit.

Slovensko dováží více než polovinu potravinářského sortimentu, který si umíme vyrobit díky půdě a klimatickým podmínkám doma. Na krytí potřebné produkce můžeme zaměstnat desetitisíce občanů s minimálními náklady na školení a vrátit na trh práce i nekvalifikovaných občanů a při specifickém pracovním režimu (např. V živočišné výrobě) je naučit získat pracovní návyky.

Zemědělská prvovýroba i potravinářský průmysl trpí nedostatkem financí. Naopak, obchod s potravinami a obchodní řetězce a bankovní domy dosahují zisky, které končí v mateřských podnicích v zahraničí. Spravedlivé by bylo, aby se část těchto zisků dostala zpět např. v rámci financování technického rozvoje resortu (např. výzkum, školství atd.)

Úsilí zvyšovat podíl slovenský potravin na pultech obchodních řetězců kontrolou kvality a ceny dovozových potravin je zástupný problém, který neřeší zásadní otázku výroby potravin (co bychom vlastně při omezení dovozu např. Vepřového masa věděli nabídnout?).

„Politici by měli po sobě něco pozitivní a hmatatelné zanechat.“ (Babiš, Forbes). V zemědělství zvlášť, protože dosavadním politikům se nic takového nepodařilo. K tomu musí přispět i sami zemědělci a potravináři tím, že budou prosazovat zájmy agrárního sektoru společně.

V Bratislavě dne 4. února 2013

Ing. Anton Šplíchal sen. je zemědělský inženýr, pracoval jako předseda JZD, a ve vedoucích funkcích v rámci Zemědělského zásobování a nákupu

7-násobná vdova z Vrbového je světovou rekordmankou. Její případ dodnes vzbuzuje pochybnosti

Slovensko má světový unikát, o kterém však u nás téměř nikdo neví. Badatel z Vrbového odhaluje černou historii svého městečka, za kterou si vysloužil dokonce i zápis do knihy rekordů.

Z historie známe ženy, které měly zavraždit i pět manželů. Málokdo však ví, že na Slovensku žila žena, která je dokonce trumfla. Vydala se osmkrát, přičemž sedm své muže pohřbila. Tajemný příběh ženy z Vrbového odkrývá místní badatel Vladimír Bzdušek. Byla to však opravdu „černá vdova“?

Pan Bzdušek se zajímá o lokální historii svého rodného městečka a přibližně před dvěma lety narazil na zajímavý článek, kde se zmínil případ jeho rodačky jménem Catharina Chaszna, kterou podezřívali ze zavraždění svých sedmi manželů.

Černá vdova?
Jejich jména uvedené nebyly, pouze jejich stručná charakteristika, u některých i povolání, u jiných zase věk s indiciemi, že jejich úmrtí jako zdravých mocných chlapy v nejlepším věku nemohou být jen takové náhodné, a stali se oběťmi „černé vdovy“. Mělo se to všechno odehrát ve Vrbov roce 1880, přesněji to měl být rok smrti posledního manžela.

Nadšenec se tedy pustil do pátrání, které bylo mimořádně náročné, ale nakonec úspěšné. Podařilo se mu zjistit mnoho informací včetně jmen manželů: „Tehdy se celá ta historie krásné otevřela, protože ty jména byla typicky Vrbovský, dodnes se ve Vrbov vyskytující a bylo zcela jasné, že ten příběh se odehrál přesně tak, jak byl popsán,“ uvedl pro Dobré noviny Vladimír Bzdušek.

Díky matričním zápisem zjistil, že Catharina se narodila 23. září 1818 a zemřela 8. září 1892. Patřila mezi nejnižší šlechtu a během svého života měla osm manželů. Šlo většinou o řemeslníky, kteří nebyli chudí, ale přežil ji pouze ten poslední.

Poprvé se vdala, když jí bylo 24 let a vzala si asi 40-letého ševcovského mistra, který byl dvojnásobným vdovcem. „Byl to pravděpodobně nějaký vzdálený příbuzný jejích rodičů. Vydávala se za něj zřejmě proto, aby byla zajištěna, „vysvětluje badatel.

Co se jim stalo?
První manžel měl zemřít na souchotiny, další zemřel na stáří, jiného skolila vodnatelnost či zánět pobřišnice „V matrice je speciální rubrika – příčina úmrtí. A protože ty příčiny, které tam byly napsány, jsou přirozené, tak určitě nešlo o nějaké vraždy nebo nějaké zákeřnosti, protože i v té době se takové věci samozřejmě dost přísně sledovali. A když by tam bylo nějaké podezření, tak by to byly vyšetřovali příslušné orgány, „konstatuje Bzdušek s tím, že případně by v matrice byla alespoň zmínka o náhlé smrti.

Přece jen se však u jejího čtvrtého manžela, který byl vysloužilým vojákem, objevuje určité podezření. „Vrátil se do své rodné obce, založil si hospodářství, hned se oženil a po roce a čtvrt manželství se mu podařilo zemřít. A v matrice je poznámka, že zemřel na následky otřesu mozku. A v tom původním článku byl ten případ napsán jako nešťastný pád. Čili tam by bylo určité podezření, že příčina smrti byla celkem podezřelá, „prozradil pro Dobré noviny Bzdušek.

Nad příběhem sedminásobné vdovy však stále visí otazníky, protože pan Bzdušek zatím nenašel prapůvodní zdroj tohoto případu, a tak není jisté, kdo a s jakým motivem ho zveřejnil. Přesto si však za svou usilovnou práci vysloužil zápis do České knihy rekordů.

Orbán vyzdvihl význam ochrany před ilegální migrací. V jejím řešení panuje mezi V4 shoda

Orbán vyzdvihl význam ochrany před ilegální migrací. V jejím řešení panuje mezi V4 shoda

Maďarský prezident k otázce vztahů ČR a Maďarska, které ale nebyly vždy bezproblémové, poznamenal, že Slovensko považuje za pragmatického partnera, který nehledá výmluvy, ale cesty řešení.

Význam ochrany proti ilegální migraci a zachování kulturní identity zdůraznili v neděli v pořadu V politice v televizi TA3 předseda maďarské vlády Viktor Orbán a předseda vlády ČR Peter Pellegrini.

Maďarský prezident Viktor Orbán
předseda maďarské vlády Viktor Orbán

Orbán po čtvrtečním summitu V4 + Rakousko řekl, že končící se maďarské roční předsednictví se konalo v mimořádném historickém období, ve kterém bude pokračovat i slovenské předsednictví.

„Střední Evropa posiluje, spolupráce mezi jejími zeměmi je stále užší, zlepšuje se její konkurenceschopnost a její ekonomika roste, v čem právě Slovensko hraje zvláštní roli,“ zdůraznil.

Shoda v otázce migrační krize

K otázce přetrvávající migrační krize Orbán poznamenal, že v jejím řešení vládne mezi zeměmi V4 shoda. „Chráníme se před migrací, máme silnou kulturní identitu, které se nemíníme vzdát, přičemž země dalších regionů Evropy mají problémy konkurenceschopnosti, nedokáží ochránit své hranice, objevily se u nich masy migrantů. Proto je nyní úkolem vytvořit spolupráci mezi východními a západními, severními a jižními regiony Evropy. Střední Evropa vyvíjí v současnosti v tomto směru mnoho úsilí, „dodal.

Pellegrini z maďarského předsednictví vyzdvihl skutečnost, že pod taktovkou Orbána bylo v Evropě seskupení V4 slyšet „dobře a hlasitě.“ Připomněl, že SR chce navázat na dynamiku a efektivitu maďarského předsednictví. „Chceme jasně říct, jak si představujeme budoucnost EU. Maďarsku i SR se ekonomicky daří, jsme úspěšné země,“ zdůraznil slovenský premiér.

Orbán k otázce vztahů ČR a Maďarska, které ale nebyly vždy bezproblémové, poznamenal, že Slovensko považuje za pragmatického partnera, který nehledá výmluvy, ale cesty řešení. Ocenil péče SR o svou menšinu v Maďarsku. „Dobře se spolupracuje s národně vnímajícími politiky,“ dodal Orbán a připomněl, že Maďarsko spolu s ČR staví mosty a otevírá nové hraniční přechody.

Vyzdvihl spolupráci v otázce migrace a poděkoval Slovensku za to, že pochopilo, že Maďarsko potřebuje pomoc v ochraně proti ilegální migraci, kterou i poskytlo.

Bezproblémové vztahy

Pellegrini označil vzájemné vztahy za bezproblémové. „O naši Slovenská menšinu je postaráno, my poskytujeme nadstandardní péči maďarské menšině,“ dodal a vyzdvihl vzdělávání v mateřském jazyce či opatření na zachování malotřídní škol s maďarským vyučovacím jazykem. Soužití Slováků a Maďarů označil za velmi přátelské a zdůraznil, že Slovensko-maďarské vztahy již nejsou předmětem diskusí na vnitropolitické či mezinárodní scéně, zároveň ocenil úlohu Orbána ve zlepšení těchto vztahů.

Orbán poznamenal, že v otázkách menšiny budují SR a Maďarsko mezi sebou vzájemnou důvěru. V souvislosti se summitem V4 + Rakousko připomněl, že sílící hlasy proti migraci potvrdil i rakouský kancléř Sebastian Kurz. Maďarský ministerský předseda vyzdvihl nutnost chránit hranice. Země V4 si podle jeho slov plní povinnosti. „Chceme pomoci západu Evropy, ale nechceme, aby na nás vnutili chyby, které sami udělali. Nechť nám sem neposílají muslimů. Suverénně se chceme rozhodovat o tom, s kým budeme žít, a v tom se shodujeme i se SR,“ řekl.

Postoj V4 se v otázce přistěhovalectví podle Pellegriniho nezměnil, na rozdíl od některých západoevropských zemí. EU musí mít rozhodovací právo, ale rozhodovat se podle něj musí na úrovni lídrů členských zemí. Vpuštění migrantů skončilo fiaskem, dodal Pellegrini, který připomněl, že Slovensko i Maďarsko projevilo solidaritu s uprchlíky. Současně odmítl, aby strukturální fondy EU, jejichž cílem je snižovat regionální rozdíly, byly spojovány se subjektivní stanovenými podmínkami.

Podle slov Orbána západoevropské země vydělávají na zemích východní a střední Evropy. „Musíme ukázat, že bez V4 by v EU nebyl v současnosti ekonomický růst. Sebevědomě musíme říci, že nejsme žebráci. Dali jsme k dispozici své pracovní síly, podniky, oni na nás vydělávají,“ konstatoval.
Pellegrini poznamenal, že západní část Evropy nebyla zvyklá na to, že si země střední a východní Evropy řeknou svůj názor. „Jsme úspěšnými zeměmi a máme nárok na svůj postoj,“ dodal.

Orbán zmínil i Sorose

Orbán varoval SR před vlivem amerického finančníka George Sorose, jehož označil za nebezpečného finančního spekulanta. Podle jeho slov mnoho lidí v Maďarsku pracuje ve prospěch Sorose v nevládních organizacích, přičemž Soros pro Maďarsko znamená riziko z hlediska národní bezpečnosti. Na margo kritizovaných zákonů přijatých v Maďarsku řekl, že cílem vlády bylo dosáhnout transparentnosti financování nevládních organizací. Nejnovější právní normy zas přísně trestají organizování přistěhovalectví.

Podle Pellegriniho třeba zvyšovat transparentnost neziskových organizací i na Slovensku. Připustil, že i SR přistoupí ke zpřísnění příslušných právních norem.

ohrožení Schengenu

Na margo přitvrzení Bavorska či Itálie v otázce migrace Pellegrini vyjádřil spokojenost s tím, že po letech přetrvávání problému dochází ke změnám postoje západní Evropy. Slovenský premiér dále zdůraznil, že pokud Německo začne vracet přistěhovalců ze svého území, tak na to zareaguje Rakousko zpřísněním hraničních kontrol. myslí si Pellegrini. Podle něj je třeba chránit hranice, aby se migranti ani nepokoušeli ilegálně dostat do EU a demotivovat síť převaděčů. Nemocí unie je, že reaguje na všechno velmi pozdě. V4 chce do toho vnést dynamiku, řekl.

Orbán i Pellegrini se shodli, že Rakousko by nemělo dělat kontroly na maďarsko-rakouských či Slovensko-rakouských hranicích, které pouze obtěžují občany těchto zemí. Maďarsko i SR si podle nich poctivě chrání své schengenské hranice, proto není důvod k takový krok Rakouska.