Albánská celní správa – Administrata doganore shqiptare

Albánská celní správa - Administrata doganore shqiptare
Albánská celní správa – Administrata doganore shqiptare

Albánská celní správa upozorňuje všechny podniky, že i přes dokončení prací na silniční ose Vore-Kthesa e Rinasit-Fushe Kruje, celní pobočka v Tiraně nadále funguje normálně a na plný výkon svých služeb.

Albánský silniční úřad a dopravní policie oznamují, že po sanaci úseku Vora – Rinas Turn – Fushe Kruja od 16.10.2018 bude zahájena druhá fáze zásahu za účelem provedení rehabilitačních prací.

Během prací bude segment u všech vozidel blokován.

Porozumění dvojímu zdanění v Albánii
Porozumění dvojímu zdanění v Albánii

S odkazem na tento proces je Tirana Customs přístupná z Vory. Vozidla mají přístup k celním úřadům pouze prostřednictvím silničního segmentu Vore – Tirana Customs, kde mohou provádět celní služby a vrátit se zpět ve směru Vora.

Malá rezidentní vozidla v této oblasti mohou nadále využívat silniční úsek od zatáčky Rinas po Fushe Kruja.

Přepravní prostředky nákladních / nákladních vozidel jedoucí ze Shkodry, Lezhy v úseku Milot – Fushe Kruje ve směru na Tiranu a Drač musí sledovat směr Kamza a pokračovat v jízdě po dálnici.

Albánie a Severní Makedonie zahájí přístupová jednání s Evropskou unií

 Albánii
Albánii

Dne 24. března se Rada Evropské unie rozhodla zahájit přístupová jednání se Severní Makedonií a Albánií. Toto rozhodnutí potvrzuje evropskou perspektivu zemí západního Balkánu a je výrazem obnoveného politického konsensu o rozšíření na úrovni EU. Rozhodnutí Rady EU zahájit jednání je také důležitým gestem evropské solidarity v obtížných dobách pandemie koronavírusů (COVID-19) a předpovídané hospodářské krize.

Evropský kontext. Ve svých závěrech ze dne 26. června 2018 Rada EU vzala na vědomí pokrok při provádění vnitřních reforem Severní Makedonie a Albánie, vyzvala však k jejich pokračování a prohloubení. V té době Rada EU uvedla, že rozhodnutí o zahájení přístupových jednání bude přijato v červnu 2019 a bude záviset na dalším pokroku při provádění reforem (včetně oblasti veřejné správy, soudnictví, boje proti korupci a organizované trestné činnosti). Dne 18. června 2019 Rada EU opět vzala na vědomí doporučení Evropské komise zahájit přístupová jednání s Albánií a Severní Makedonií, ale nerozhodla se zahájit jednání a odložit rozhodnutí na říjen.

Rada EU ve svých závěrech ze dne 15. října 2019 – na rozdíl od optimistických signálů o zahájení jednání – uvedla, že „ […] se k této otázce vrátí (tj. Zahájí přístupová jednání s Albánií a Severní Makedonií) po Evropské radě“. . Toto rozhodnutí nepřerušilo rozhodovací lhůtu na úrovni EU. Ve svých závěrech ze dne 18. října 2019 Evropská rada uvedla, že „ […] se k otázce rozšíření vrátí před summitem EU-západní Balkán, který se uskuteční v květnu 2020 v Záhřebu.“

Důvodem politického rozhodnutí nepříznivého pro Albánii a Severní Makedonii na úrovni Rady EU a Evropské rady byl jasný a nesmiřitelný odpor Francie, který byl proti zahájení jednání (negativní stanovisko Francie ohledně zahájení přístupových rozhovorů s Albánií podpořilo také Nizozemsko a Dánsko). Opatrné postavení Francie vyvolalo zklamání ve Skopje a Tiraně a kritiku velké většiny členských států EU ve prospěch rychlých jednání. Francouzský prezident Emmanuel Macron však trvale poukazoval na nedostatky balkánských států (zejména v oblasti právního státu) a na potřebu vnitřní reformy samotné EU před dalším rozšířením.

Přestože obecný skepticismus a argumenty Francie týkající se hodnocení připravenosti obou balkánských zemí na budoucí členství v EU rozhodně nebyly neopodstatněné, radikální blokáda zahájení přístupových jednání již vzbudila legitimní a logickou kritiku většiny zemí EU, Evropské komise, zástupců světa vědy a think tanků. Proto bylo zdůrazněno, že přístupová jednání lze vést souběžně s vnitřní reformou EU, zahájení rozhovorů nezaručilo členství v EU a integrační proces se stal „rukojmím“ evropské politiky Francie a samotného prezidenta Macrona . Bylo také namítnuto, že jednání o zdržení:

prohlubuje nejistotu ohledně perspektiv rozšíření EU na Balkáně,
oslabuje ochotu balkánských států provádět nezbytné a obtížné vnitřní reformy a odrazuje je od další normalizace mezinárodních vztahů v regionu,
oslabuje důvěryhodnost EU v očích osob s rozhodovací pravomocí a občanů balkánských zemí,
snižuje dopad EU na geograficky a historicky blízký podoblast západního Balkánu,
je strategická chyba EU, protože přirozeně tlačí balkánské země usilující o členství do rukou jiných mezinárodních aktérů, jako je Rusko, Turecko, státy Perského zálivu a Čína,
může podkopat křehkou politickou stabilitu v severní Makedonii [2] .
S cílem odůvodnit své postavení – a pravděpodobně také zmírnit mezinárodní kritiku – Francie předložila neformální návrh na reformu procesu rozšíření. Byla zařazena do tzv. 17. listopadu 2019. pracovní dokument ( nepapírový ) „Reforma procesu rozšíření Evropské unie“, která naznačuje potřebu zvýšit ověřitelnost a podmíněnost pokroku zemí směrem k EU.

Kompromisním řešením se ukázalo, že se jedná o návrhy na změnu metodiky rozšíření, kterou připravila nová Evropská komise a která byla zahrnuta do sdělení ze dne 5. února 2020 s názvem „Zlepšení přístupového procesu – důvěryhodná perspektiva členství v EU pro země západního Balkánu“. Nová metodika pro splnění postavení Francie předpokládá mimo jiné účinnější a funkční posouzení pokroku kandidátských zemí EU (viz „Poznámky IEŚ“, č. 118 ).

Zahájení přístupových jednání. Dne 24. března 2020 se Rada Evropské unie, zasedající na úrovni ministrů pro evropské záležitosti, se rozhodl zahájit přístupová jednání s severní Makedonii a Albánii během videokonference . [3] Rada EU ve svém odůvodnění:

potvrdila výslovnou podporu EU pro evropskou perspektivu západního Balkánu,
konstatoval, že dobré sousedské vztahy a regionální spolupráce zůstávají základními prvky procesu rozšíření a procesu stabilizace a přidružení,
zdůraznil potřebu pokračovat ve vnitřních reformách,
potvrdilo, že přístupový proces – založený na vzájemné důvěře, jistotě a jasných kritériích a závazcích – bude pokračovat na základě sdělení Komise s názvem „Zlepšení přístupového procesu – důvěryhodná perspektiva členství v EU pro země západního Balkánu“ z 5. února 2020,
oceňuje pokrok, kterého Makedonie e severní ± a Albánií při provádění vnitřních reforem, domnívá se, za předpokladu, že když se umožní zahájení přístupových jednání. Rada EU proto pro obě balkánské země uvedla: „[…] Rada s potěšením konstatuje, že země prokázala odhodlání pokračovat v provádění programu reforem EU a dosáhla hmatatelných a udržitelných výsledků splněním podmínek stanovených v závěrech Rady ze dne Červen 2018 týkající se zahájení přístupových jednání. “
Význam rozhodnutí zahájit přístupová jednání. Ačkoli se rozhodnutí Rady EU zahájit jednání s Albánií a Severní Makedonií skutečně očekávalo a očekávalo [4] , k ní také přispělo vypuknutí pandemie coronavirus (COVID-19). Zahájení jednání zůstává důležitým gestem evropské solidarity v těžkých dobách pandemie a hospodářské krize. Hrozba hospodářské recese a následných politických krizí v zemích WB6 v některých ohledech vyostřila země EU a připomněla, že zajištění dlouhodobé stability a rozvoje podoblasti Western Beacon je také v zájmu celé EU.

V důsledku toho rozhodnutí Rady EU zahájit přístupová jednání s Albánií a Severní Makedonií:

posiluje nedávno oslabenou důvěryhodnost politiky EU vůči subregionu západního Balkánu ,
obnovuje vyhlídky na oslabení členských států WB6 v posledních letech,
vybízí orgány ve Skopje a Tiraně, aby pokračovaly a urychlovaly vnitřní reformy v oblasti veřejné správy, právního státu, demokracie , ochrany lidských práv a tržních hospodářských reforem;
posiluje sociální legitimitu pro reformy a podporuje myšlenku evropské integrace [5] ,
znamená symbolický konec fáze skepticismu (nerozhodnosti) a politické krize v EU směrem k procesu rozšíření,
zvyšuje finanční podporu EU pro země WB6 v boji proti pandemii coronavirus (formální zahájení jednání umožňuje Albánii a Severní Makedonii – a pokročilejší v procesu přistoupení Černé Hory a Srbska) využít úsilí ke snížení rozsahu a účinků pandemie, včetně finančních prostředků z pandemie Fund of solidarity a EU)
přispívá k politické stabilitě Albánie a Makedonie, a oslabuje sílu nacionalistických a etnických vyprávění, které mohou být intenzivnější c úvahu situaci ve vleklé politické krize a hospodářský
je dlouhodobě pozitivním impulzem pro ekonomiky WB6,
částečně neutralizuje rostoucí hospodářský a politický vliv v podoblasti WB6 na další mezinárodní aktéry (tj. Čínu, Rusko, Turecko a státy Perského zálivu), kteří jsou připraveni podporovat balkánské země v boji proti pandemii a jejím ekonomickým dopadům,
politicky posiluje Sociálně demokratickou unii Makedonie , vládnoucí od května 2017, a (SDSM) před nadcházejícími parlamentními volbami [6] .
Závěry. Rozhodnutí Rady EU zahájit přístupová jednání s Albánií a Severní Makedonií je důležitým pozitivním politickým signálem vůči zemím WB6. Toto rozhodnutí dává naději na oživení procesu přistoupení a v širším a dlouhodobém výhledu – na další demokratizaci a modernizaci subregionu západního Balkánu a na jeho začlenění do hlavních evropských integračních procesů.

Souhlas Rady EU však neznamená, že jednání skončí rychle a ještě méně členství v EU. Jednání a provádění složitých (a obtížných) vnitřních reforem bude pravděpodobně trvat několik let. V důsledku toho zůstává v případě Severní Makedonie a Albánie vyhlídka na přistoupení k EU nejasná a vzdálená – pravděpodobně sahá do roku 2028–2030.

Zahájení přístupových jednání s oběma balkánskými zeměmi také znamená překonat patovou situaci při rozšiřování pouze na úrovni EU. Ukazuje také, že v panevropské krizi způsobené pandemií coronavirus jsou země EU schopny překonat stávající specifika a společně přijímat důležitá strategická rozhodnutí ve vztahu k regionu západního Balkánu.

Přestože rozhodnutí Rady EU zůstává oficiálním uznáním podstatného reformního úsilí Severního Makedonie a Albánie, má do značné míry povahu přísně politické. Je obtížné dojít k závěru, že za pouhých 5 měsíců (tj. Od října 2019 do března 2020) mohly balkánské země dosáhnout významného a trvalého pokroku při provádění reforem a norem stanovených orgány EU. V praxi to vede k pesimistickému závěru, že úspěch i neúspěch balkánských zemí na jejich cestě k členství v EU závisí nejen na akcích a pokroku kandidátských zemí, ale také na široce definovaném evropském kontextu, tj. Na složitosti rozhodování na úrovni institucí. EUzájmy jednotlivých členských států a par excellence politické vůle v EU, která v posledních letech dominovala v otázce „pauzy“ ve věci dalšího rozšiřování ( únava ).

To paradoxně znamená, že v březnu 2020, ve stínu koronavírové pandemie – po několika letech neefektivního čekání – čelící další vnitřní krizi a předčasným parlamentním volbám, dosáhla Severní Makedonie největších úspěchů v zahraniční politice od vyhlášení nezávislosti, protože zahájí přístupová jednání s EU a získalo členství v NATO (viz „Komentáře IEŚ“, č. 172 ).