Studijní obor Energetika patří mezi tradiční obory technického vysokoškolského studia

Studijní obor Energetika patří mezi tradiční obory technického vysokoškolského studia, je založen na zprostředkování matematických, přírodovědných, technických poznatků a jejich aplikací do praxe energetiky podpořených nejmodernějšími informačními technologiemi.

Absolvent studijního oboru Energetika dosáhne vysokoškolskou kvalifikaci pro širokou oblast energetiky orientovanou na strojírenské, elektrotechnické, ekologické, ekonomické aspekty podporované moderními informačními technologiemi, a to: při činnostech souvisejících s výrobou, výstavbou, provozem projektováním, rozvojem a se zvyšováním účinnosti energetických systémů a snižováním jejich energetické náročnosti. Hlavní oblasti studia jsou zdroje a moderní technologie přeměny a managementu energií v nejrůznějších podobách a v nejrůznějším využití, energetické systémy, jejich hlavní komponenty (konstrukční principy, dimenzování s ohledem na funkci) a jejich vzájemná spolupráce.

Studijní obor pokrývá celou oblast energetiky (tepelná energetika, vodní energie, čerpací technika, jaderná energetika, hutní energetika, vzduchotechnika, technika stlačeného vzduchu, topné systémy, plynárenské systémy, spalovací turbíny, kogenerační zařízení, spalovací motory, parní turbíny, teplárny, elektrárny, netradiční a obnovitelné zdroje energie, tepelná čerpadla, chladírenská technika, elektroenergetika, malá energetika, ekonomika energetiky, projektování, řízení).

Do studijního oboru patří celý řetězec výroby, vývoje a výzkumu využití na různých úrovních systémů transformace energie od primárního zdroje až po spotřebitele energií, včetně vhodných technologií, strojů a zařízení.

Studijní obor Energetika, je založen na zprostředkování matematických, přírodovědných, technických poznatků a jejich aplikace do praxe energetiky, podpořených nejmodernějšími informačními technologiemi. Zdroje a moderní technologie přeměny a managementu energií v nejrůznějších podobách a v nejrůznějším využití, energetické systémy, jejich hlavní komponenty (konstrukční principy, dimenzování s ohledem na funkci) a jejich vzájemná spolupráce.

Na Hutnické fakultě v oboru Energetika je možné studovat v bakalářském a inženýrském studijním programu, který vykazuje soulad mezi obsahem studijního oboru Energetika a obsahem studijního programu inženýrského studia. Všechny předměty studijního programu Tepelná energetika a plynárenství v II. Stupni vysokoškolského studia odpovídají obsahu studijního oboru Energetika.

Studijní program Tepelná energetika a plynárenství je zaměřen na energetickou problematiku ve všech sférách národního hospodářství. Slouží k výchově odborníků v oblasti teorie tepelných pochodů, přeměny tepelné energie, regulace tepelných pochodů, spalování paliv, využití druhotných a netradičních zdrojů energie ve všech sférách hospodářství, v oblasti regulace a automatizace tepelných procesů s aktivním využíváním prvků výpočetní techniky a mikroelektroniky, programování, modelování a zpracování dat.
Absolventi se uplatní jako specialisté pro otázky paliv a tepelné energetiky, a to nejen pro hutnictví, ale i pro ostatní odvětví průmyslu a zemědělství.

Absolvent studijního programu

Absolventi získají znalosti z oblasti spalování paliv a jeho aplikace v průmyslové sféře, z oblasti výměny tepla a hmoty s aplikací na běžné tepelné agregáty a technologie, dále získává poznatky z oblasti projektování dopravy a distribuce plynů s vazbou na problematiku regulace a řízení plynárenských sítí.
Absolventi mají uplatnění v plynárenském průmyslu, v organizacích, které se zabývají projektováním, výstavbou a rekonstrukcí plynovodů, resp. odběrných plynárenských zařízení. Mohou se uplatnit i jako odborníci na otázky paliv a energetické problematiky v různých oblastech průmyslové sféry.