soudní řízení na Slovensku

soudní řízení
Občan a stát
Civilní soudní řízení je způsobem řešení sporů mezi dvěma (příp. I více) osobami. V trestním řízení je třeba dokazovat zejména, zda se skutek stal a zda tento skutek má znaky trestného činu, kdo tento skutek spáchal az jakých pohnutek, závažnost činu včetně příčin a podmínek jeho spáchání, osobní poměry pachatele v rozsahu potřebném pro stanovení druhu a výměry trestu, následek a výši škody způsobenou trestným činem, příjmy z trestné činnosti a prostředky na její spáchání, jejich umístění, povahu, stav a cenu.
Civilní soudní řízení
Civilní soudní řízení je způsobem řešení sporů mezi dvěma (příp. I více) osobami.
V trestním řízení je třeba dokazovat zejména, zda se skutek stal a zda má tento skutek znaky trestného činu, kdo tento skutek spáchal az jakých pohnutek, závažnost činu včetně příčin a podmínek jeho spáchání, osobní poměry pachatele v rozsahu potřebném pro stanovení druhu a výměry trestu, následek a výši škody způsobenou trestným činem, příjmy z trestné činnosti a prostředky na její spáchání, jejich umístění, povahu, stav a cenu.

Soudní řízení v civilních věcech upravuje Civilní vedení soudních sporů řád a Civilní mimosporový řád v platném znění. V daných zákonech je upraven postup soudu a stran / účastníků v civilním soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů stran a účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, na čestné plnění povinností a na úctu k právům jiných osob.

V civilním soudním řízení soudy projednávají a rozhodují soukromoprávní spory a jiné soukromoprávní věci, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují jiné orgány. Civilní soudní řízení je jednou ze záruk zákonnosti a slouží jejímu upevňování a rozvíjení. Každý má právo domáhat se u soudu ochrany práva, které bylo ohroženo nebo porušeno.

Spory vyplývající z ohrožení nebo porušení subjektivních práv projednává a rozhoduje nezávislý a nestranný soud, pokud taková pravomoc není zákonem svěřena jinému orgánu. Ochrana ohrožených nebo porušených práv a právem chráněných zájmů musí být spravedlivá a účinná tak, aby byl naplněn princip právní jistoty.

Strany mají v řízení rovné postavení spočívající ve stejné míře možností uplatňovat prostředky procesního útoku a prostředky procesní obrany, ledaže povaha projednávané věci vyžaduje zvýšenou ochranu strany sporu s cílem vyvažovat přirozeně nerovnovážné postavení stran sporu.

Soud zohledňuje specifické potřeby stran sporu vyplývající z jejich zdravotního stavu a sociálního postavení. Základní povinností soudu je vést strany sporu k smírnému vyřešení sporu.

Postup orgánů činných v trestním řízení a soudů upravuje trestní řád (dále jen „TP“), účinný od 1. 1. 2006, za účelem, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé spravedlivě potrestáni.

Strany jsou si v řízení před soudem rovné.

Trestní stíhání před soudem je možné pouze na základě návrhu nebo obžaloby podané prokurátorem, který v řízení před soudem obžalobu nebo návrh zastupuje. V trestním řízení před soudem rozhoduje senát, samosoudce nebo soudce pro přípravné řízení. Předseda senátu, samosoudce nebo soudce pro přípravné řízení rozhodují sami, pokud to zákon výslovně stanoví.

Trestní věci projednává soud veřejně. Z hlavního líčení nebo veřejného zasedání může být veřejnost vyloučena jen v případech stanovených TP. Rozsudek musí být vždy vyhlášen veřejně.

Řízení před soudem je ústní, výjimky stanoví TP. Dokazování řídí soud, který však výslech obžalovaného, ​​svědků, poškozeného a znalců zpravidla ponechává stranám, nejprve té, která důkaz navrhla či obstarala.

Při rozhodování v hlavním líčení, na veřejném zasedání nebo na neveřejném zasedání smí soud přihlédnout jen na ty důkazy, které byly v tomto řízení provedeny, pokud TP nestanoví jinak.

však výslech obžalovaného, ​​svědků, poškozeného a znalců zpravidla ponechává stranám, nejprve té, která důkaz navrhla či obstarala.

Při rozhodování v hlavním líčení, na veřejném zasedání nebo na neveřejném zasedání smí soud přihlédnout jen na ty důkazy, které byly v tomto řízení provedeny, pokud zákon nestanoví jinak.