1980 – Nakazit PC a potom prodávat antivirus, 2019 – Nakazit lidstvo a potom očkovat

rok 1980 – Nakazit PC a potom prodávat antivirus,
rok 2019 – Nakazit lidstvo a potom očkovat

1980 - Nakazit PC a potom prodávat antivirus, 2019 - Nakazit lidstvo a potom očkovat
1980 – Nakazit PC a potom prodávat antivirus, 2019 – Nakazit lidstvo a potom očkovat